ေ႐ႊအိုေရာင္လို မႈန္းတဲ့စာသား

ဒီတစ္ေခါက္ Tutorial ကေတာ့ Crushed Gold Text လို႔တင္စားရမယ့္ လိမ္တြန္႔ေႂကြျပဳန္း ေ႐ႊစာလံုးပဲျဖစ္ပါတယ္။

၁) ထို႔အတြက္ Background Color ကို #3c0101 ထားပါ။ နီၫိုေရာင္ ခပ္ရင့္ရင့္ျဖစ္ပါသည္။ လိုအပ္ေသာ Text ကို အျဖဴဘက္သန္းေသာ Grey Color တစ္ခုေပး၍ ႐ိုက္ပါ။ Width ထူေသာ Text ျဖစ္က ပိုေကာင္းပါသည္။

၂) ထို Text ကို (Filter > Stylize > Diffuse) ႏွင့္ (Filter > Distort > Ripple) စသည့္ Effect မ်ားထည့္ပါ။ ပံုအတိုင္းေတြ႕ရမည္။

၃) ၿပီးလွ်င္ Blending Options သို႔၀င္ၿပီး ေအာက္ပါအတိုင္း Layer Styles မ်ားကိုထည့္ပါ။ ပထမဦးဆံုး Drop Shadow ကို၀င္ပါ။ လိုအပ္ေသာ Angle, Distance, Size မ်ားကို ျပင္ပါ။

၄) Bevel & Emboss အတြက္ Technique ကို Chisel Hard သို႔ေျပာင္းၿပီး Depth=300 ႏွင့္ Size=9 သို႔ေျပာင္းပါ။ ပံု၏ Resolution ႏွင့္ Text Width ကို လိုက္ၿပီး အတိုးအေလွ်ာ႔လုပ္ႏိုင္ပါသည္။ (Highlight Mode Color = #e5d266, Color Dodge) ႏွင့္ (Shadow Mode Color = #5a3015) မ်ားသို႔ထားပါမည္။

၅) Bevel & Emboss အတြက္လိုအပ္ေသာ Texture ကို Wrinkles ႏွင့္ Scale ကို 150, Depth ကို -5 သို႔ ေျပာင္းပါ။

Satin အတြက္ လိုအပ္ေသာ Color မွာ #254e46 ျဖစ္သည္။ ေ႐ႊေရာင္မွာ အမွန္အားျဖင့္ လိေမၼာ္ေရာင္သမ္းေသာေၾကာင့္ Shadow အေနျဖင့္ Satin Color ကို အစိမ္းဖက္သမ္းေသာအရာင္ကို ေ႐ြးရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ၿပီးလွ်င္ (Opacity=61) (Angle=132) (Distance=38) (Size=59) (Contour=Ring) စသည္ျဖင့္ ေျပာင္းပါ။

၆) ၿပီးလွ်င္Pattern Overlay သို႔၀င္ၿပီး Wood Pattern ကိုေ႐ြးပါ။ အကယ္၍ Wood Pattern ကိုမေတြ႔ပါက Preset setting ကို Reset လုပ္ဖို႔လိုအပ္ပါလိပ့္မည္။

အထက္က အဆင့္ (၃) မွ (၆) အထိ တစ္ခုမက်န္ျပဳလုပ္ခဲ့လွ်င္ေတာ့ ေအာက္ပါအတိုင္း ေ႐ႊေရာင္ Text ကိုေတြ႕ရပါမည္။ သို႔ေသာ္ပို၍သဘာ၀က် ေစရန္ Lighting Effect အနည္းငယ္ ထည့္ပါမည္။

၇) သို႔အတြက္ (Layer > Flatten Imgae) ကို လုပ္ၿပီး Layer မ်ားကိုေပါင္းလိုက္ပါ။ ၿပီးလွ်င္ (Filter > Render > Lighting Effect) သို႔၀င္ပါ။ Light Type ကို Omni သို႔ေျပာင္းၿပီး လိုအပ္ေသာ Lighting Intensity ကိုေပးပါ။ က်န္တာအားလံုး Default Setting မ်ားသာျဖစ္သည္။

Diffuse, Distort မ်ားမပါဘဲ ဖန္တီးထားေသာ Gold Text တစ္ခုကို ေအာက္မွာနမူနာေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။ ဒီပံုကိုေေတာ့ Omni Lighting ၃ခုနဲ႔ ဖန္တီးထားပါတယ္။ Design ေကာင္းတစ္ခုဆိုတာ ဖန္တီးသူရဲ႕ Creativity, Flexibility, Patience, Feeling, Mood စတာေတြအေပၚမွာ မူတည္ပါတယ္။ သင့္စိတ္ကူးေတြ ဖြင့္ထုတ္ႏိုင္သေ႐ြ႕ Design ခပ္ျမဴးျမဴးေတြ လႊင့္ထုတ္ေနႏိုင္မွာပါ။